logo_edited.png

INDIA

인도

"국민의 90% 이상이 러시아 정교와 이슬람교(수니파)를 신봉하는 나라에서 기독교를 전파하는 것이 쉬운 일은 아니지만 바로 그렇기 때문에 더욱 보람을 느낍니다."

                                                     오석진 선교사

EASTERN PRESBYTERIAN CHURCH

4270 W. 6th St. Los Angeles CA 90020| Tel:(213) 383-3261 Email: easternchurch@gmail.com

Copyright 동부장로교회. All Rights Reserved